Hva vil Senterpartiet på Nordstrand?

Senterpartiet har lange tradisjoner i norsk politikk, og vår erfaring med alt fra lokalpolitikk til å sitte i regjering er det få andre partier som kan matche.

Nå ønsker vi å gjøre en forskjell også for deg og ditt lokalsamfunn her i Oslo.

Vi i Senterpartiet har tre viktige verdier: Likhet, langsiktighet og lokaldemokrati.

Likhet

Vi i Sp ønsker små forskjeller mellom folk.

Etter vårt syn skal det være små økonomiske forskjeller mellom folk, de skal være like for loven, ha lik tilgang til helsetjenester, og alle enkeltmennesker og folkegrupper skal være like vel ansett i samfunnet.

Her på Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Gå inn for forsøk med frivillig bussing av skolebarn fra skoler med mange innvandrerbarn til skoler med mange norske barn, for å sikre at folkegruppenes barn vokser opp med kjennskap til hverandre.
 • Støtte grasrotinitiativer som skaper sosiale nettverk på tvers av folkegrupper, aldersforskjeller, religioner og språk.

Langsiktighet

Vi i Sp ønsker å gi samfunnet og miljøet vårt videre til våre etterkommere i minst like god stand som da vi selv overtok det.

Det betyr at vi vil ta vare på naturen rundt oss, utvikle gode boområder med allsidige tilbud til dem som bor der, sørge for at maten vi og våre barn spiser er sunn, ta vare på verdifulle tradisjoner og kultur. I det hele tatt, sørge for at samfunnet der vi bor er slik at våre barn ønsker å fortsette å bo her når de blir voksne.

Her på Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Skape et barnesikkert miljø, med trafikkreduserende tiltak som fartsdumper, trafikklys, trygge lekeplasser
 • Utvikle lokale arbeidsplasser, handelssentre og kulturtilbud, for å gi alle i bydelen et levende lokalmiljø.
 • Utvikle gode sykkeltraseer gjennom bydelen. Sykkeltrase i Kongsveien må prioriteres.
 • Bevare Ekebergsletta som en grønn lunge fylt av aktivitet.

Lokalpolitikk

Vi i Sp ønsker at politiske beslutninger skal tas av dem de angår, eller så nær dem som mulig.

Sp er den sterkeste kritikeren i norsk politikk av alt fra EØS og TISA/TTIP til den sterke trangen til å skape stadig større kommuner, sykehus, politidistrikter og så videre som nå er gjengs politikk.

Vi er også motstandere av at jernbanen, barnehagene, eldrehjemmene og så videre privatiseres bort fra de folkevalgtes styring. Det viser seg at jo mindre avstand det er mellom de folkevalgte og velgerne deres, jo mer tilfredse blir folk med de tjenestene som leveres, og jo høyere blir valgdeltakelsen.

Her på Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Jobbe for at folk skal ha det de trenger der de bor – barnehager, eldresentre, skoler, butikker, næringsliv. Det skal være mulig å slippe å bruke unødvendig tid på reising til og fra arbeidsplasser, eller for å komme til kulturtilbud sentralt i byen.
 • Støtte folkelige aksjoner som Mortensrud Manifest, utvikling av Eterfabrikken til næringsformål, aksjonen for et levende Bogerud, aksjonsgruppene for Manglerudtunellen og for Manglerud bad, aksjonsgruppen for sikker skoleveg på Abildsø og andre.
 • Bevare Lambertseter gård som et samfunnshus.
 • Ingen utbygging på Gjersrud/Stensrud uten at det finnes et kollektivt reisetilbud der først.
 • Boligbygging konsentreres om kollektivknutepunkt.

Hva vil Senterpartiet i Østensjø?

Senterpartiet har lange tradisjoner i norsk politikk, og vår erfaring med alt fra lokalpolitikk til å sitte i regjering er det få andre partier som kan matche. Nå ønsker vi å gjøre en forskjell også for deg og ditt lokalsamfunn her i Oslo.

De tre L’ene

Tre verdier er sentrale for oss i Sp:

Likhet

Langsiktighet

Lokaldemokrati.

Likhet

Vi i Sp ønsker små forskjeller mellom folk.

Etter vårt syn skal det være små økonomiske forskjeller mellom folk, de skal være like for loven, ha lik tilgang til helsetjenester, og alle enkeltmennesker og folkegrupper skal være like vel ansett i samfunnet.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Støtte grasrotinitiativer som skaper sosiale nettverk på tvers av folkegrupper, aldersforskjeller, religioner og språk.
 • Vi ser på sosiale møteplasser som et viktig bidrag til en levende bydel. Bydelen har 46 000 innbyggere, men mangler utendørs paviljong til arrangementer.
 • Handlesentre skal ikke bare være sterile fora for masseproduserte varer, men også ha krav på seg om å være steder der lokale og kortreiste produkter kan finne kunder.
 • Frivillighet må gis plass der folk ferdes.

Langsiktighet

Vi i Sp ønsker å gi samfunnet og miljøet vårt videre til våre etterkommere i minst like god stand som da vi selv overtok det.

Det betyr at vi vil ta vare på naturen rundt oss, utvikle gode boområder med allsidige tilbud til dem som bor der, sørge for at maten vi og våre barn spiser er sunn, ta vare på verdifulle tradisjoner og kultur. I det hele tatt, sørge for at samfunnet der vi bor er slik at våre barn ønsker å fortsette å bo her når de blir voksne.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Støtte tiltak for et barnesikkert miljø, med trafikkreduserende tiltak som fartsdumper, trafikklys, trygge lekeplasser osv., for eksempel ved Abildsø skole.
 • Bevare Oppsal gård, Eterfabrikken på Bogerud, Østensjø med randsoner. Bydelens gårder må tilrettelegges for besøk.
 • Støtte opprettelse av nasjonalpark i Østmarka
 • Legge til rette for grønn bydelsturisme
 • Vi ønsker to grønne korridorer: En sørkorridor og en nordkorridor, der den siste skjøtes med en tilsvarende i bydel Alna. Man bør kunne følge korridorene til fots og på ski.
 • Arbeide for bygging av Manglerudtunnelen før E18. Byggingen må skje slik at biologisk mangfold ivaretas. Vi ønsker grønn bro (tursti) over ring 3.

Lokalpolitikk

Vi i Sp ønsker at politiske beslutninger skal tas av dem de angår, eller så nær dem som mulig.

Sp er den sterkeste kritikeren i norsk politikk av alt fra EØS og TISA/TTIP til den sterke trangen til å skape stadig større kommuner, sykehus, politidistrikter og så videre som nå er gjengs politikk.

Vi er også motstandere av at jernbanen, barnehagene, eldrehjemmene og så videre privatiseres bort fra de folkevalgtes styring. Det viser seg at jo mindre avstand det er mellom de folkevalgte og velgerne deres, jo mer tilfredse blir folk med de tjenestene som leveres, og jo høyere blir valgdeltakelsen.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Jobbe for at folk skal ha det de trenger der de bor – barnehager, eldresentre, skoler, butikker, næringsliv. Det skal være mulig å slippe å bruke unødvendig tid på reising til og fra arbeidsplasser, eller for å komme til kulturtilbud sentralt i byen.
 • Støtte folkelige aksjoner som Mortensrud Manifest, utvikling av Eterfabrikken til næringsformål, aksjonen for et levende Bogerud, aksjonsgruppene for Manglerudtunellen og for Manglerud bad, aksjonsgruppen for sikker skoleveg på Abildsø, … .
 • Sørge for god politisk kontroll med kvaliteten på eldresentrene, sikre de eldre god, næringsrik mat, og arbeide for godt miljø på sentrene gjennom at de ansatte rekrutteres lokalt.
 • Vi ønsker større vektlegging av praktiske fag, og lokale muligheter for skoletrøtte.
 • Ingen utbygging på Gjersrud/Stensrud uten at det finnes et kollektivt reisetilbud der først.