Hva vil Senterpartiet i Søndre Nordstrand?

Senterpartiet har lange tradisjoner i norsk politikk, og vår erfaring med alt fra lokalpolitikk til å sitte i regjering er det få andre partier som kan matche. Nå ønsker vi å gjøre en forskjell også for deg og ditt lokalsamfunn her i Oslo.

De tre L’ene

Tre verdier er sentrale for oss i Sp:

Likhet

Langsiktighet

Lokaldemokrati.

Likhet

Vi i Sp ønsker små forskjeller mellom folk.

Etter vårt syn skal det være små økonomiske forskjeller mellom folk, de skal være like for loven, ha lik tilgang til helsetjenester, og alle enkeltmennesker og folkegrupper skal være like vel ansett i samfunnet.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Støtte grasrotinitiativer som skaper sosiale nettverk på tvers av folkegrupper, aldersforskjeller, religioner og språk.
 • Vi ser på sosiale møteplasser som et viktig bidrag til en levende bydel. Bydelen har 36 000 innbyggere, men mangler utendørs paviljong til arrangementer. Handlesentre skal ikke bare være sterile fora for masseproduserte varer, men også ha krav på seg om å være steder der lokale og kortreiste produkter kan finne kunder.
 • Frivillighet må gis plass der folk ferdes.

Langsiktighet

Vi i Sp ønsker å gi samfunnet og miljøet vårt videre til våre etterkommere i minst like god stand som da vi selv overtok det.

Det betyr at vi vil ta vare på naturen rundt oss, utvikle gode boområder med allsidige tilbud til dem som bor der, sørge for at maten vi og våre barn spiser er sunn, ta vare på verdifulle tradisjoner og kultur. I det hele tatt, sørge for at samfunnet der vi bor er slik at våre barn ønsker å fortsette å bo her når de blir voksne.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Støtte tiltak for et barnesikkert miljø, med trafikkreduserende tiltak som fartsdumper, trafikklys, trygge lekeplasser osv., for eksempel ved Prinsdal skole.
 • Rekommunalisere privatiserte barnehager.
 • Støtte opprettelse av nasjonalpark i Østmarka
 • Ingen utbygging på Gjersrud/Stensrud uten at det finnes et kollektivt reisetilbud der først.

Lokalpolitikk

Vi i Sp ønsker at politiske beslutninger skal tas av dem de angår, eller så nær dem som mulig.

Sp er den sterkeste kritikeren i norsk politikk av alt fra EØS og TISA/TTIP til den sterke trangen til å skape stadig større kommuner, sykehus, politidistrikter og så videre som nå er gjengs politikk.

Vi er også motstandere av at jernbanen, barnehagene, eldrehjemmene og så videre privatiseres bort fra de folkevalgtes styring. Det viser seg at jo mindre avstand det er mellom de folkevalgte og velgerne deres, jo mer tilfredse blir folk med de tjenestene som leveres, og jo høyere blir valgdeltakelsen.

Her i bydel Søndre Nordstrand betyr dette at Sp vil

 • Jobbe for at folk skal ha det de trenger der de bor – barnehager, eldresentre, skoler, butikker, næringsliv. Det skal være mulig å slippe å bruke unødvendig tid på reising til og fra arbeidsplasser, eller for å komme til kulturtilbud sentralt i byen.
 • Støtte folkelige aksjoner som Mortensrud Manifest, vær stolt festival på Holmlia, Bjørndal sommerfestival.
 • Sørge for god politisk kontroll med kvaliteten på eldresentrene, sikre de eldre god, næringsrik mat, og arbeide for godt miljø på sentrene gjennom at de ansatte rekrutteres lokalt.
 • Vi ønsker større vektlegging av praktiske fag, og lokale muligheter for skoletrøtte.

Hva vil Senterpartiet i Østensjø?

Senterpartiet har lange tradisjoner i norsk politikk, og vår erfaring med alt fra lokalpolitikk til å sitte i regjering er det få andre partier som kan matche. Nå ønsker vi å gjøre en forskjell også for deg og ditt lokalsamfunn her i Oslo.

De tre L’ene

Tre verdier er sentrale for oss i Sp:

Likhet

Langsiktighet

Lokaldemokrati.

Likhet

Vi i Sp ønsker små forskjeller mellom folk.

Etter vårt syn skal det være små økonomiske forskjeller mellom folk, de skal være like for loven, ha lik tilgang til helsetjenester, og alle enkeltmennesker og folkegrupper skal være like vel ansett i samfunnet.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Støtte grasrotinitiativer som skaper sosiale nettverk på tvers av folkegrupper, aldersforskjeller, religioner og språk.
 • Vi ser på sosiale møteplasser som et viktig bidrag til en levende bydel. Bydelen har 46 000 innbyggere, men mangler utendørs paviljong til arrangementer.
 • Handlesentre skal ikke bare være sterile fora for masseproduserte varer, men også ha krav på seg om å være steder der lokale og kortreiste produkter kan finne kunder.
 • Frivillighet må gis plass der folk ferdes.

Langsiktighet

Vi i Sp ønsker å gi samfunnet og miljøet vårt videre til våre etterkommere i minst like god stand som da vi selv overtok det.

Det betyr at vi vil ta vare på naturen rundt oss, utvikle gode boområder med allsidige tilbud til dem som bor der, sørge for at maten vi og våre barn spiser er sunn, ta vare på verdifulle tradisjoner og kultur. I det hele tatt, sørge for at samfunnet der vi bor er slik at våre barn ønsker å fortsette å bo her når de blir voksne.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Støtte tiltak for et barnesikkert miljø, med trafikkreduserende tiltak som fartsdumper, trafikklys, trygge lekeplasser osv., for eksempel ved Abildsø skole.
 • Bevare Oppsal gård, Eterfabrikken på Bogerud, Østensjø med randsoner. Bydelens gårder må tilrettelegges for besøk.
 • Støtte opprettelse av nasjonalpark i Østmarka
 • Legge til rette for grønn bydelsturisme
 • Vi ønsker to grønne korridorer: En sørkorridor og en nordkorridor, der den siste skjøtes med en tilsvarende i bydel Alna. Man bør kunne følge korridorene til fots og på ski.
 • Arbeide for bygging av Manglerudtunnelen før E18. Byggingen må skje slik at biologisk mangfold ivaretas. Vi ønsker grønn bro (tursti) over ring 3.

Lokalpolitikk

Vi i Sp ønsker at politiske beslutninger skal tas av dem de angår, eller så nær dem som mulig.

Sp er den sterkeste kritikeren i norsk politikk av alt fra EØS og TISA/TTIP til den sterke trangen til å skape stadig større kommuner, sykehus, politidistrikter og så videre som nå er gjengs politikk.

Vi er også motstandere av at jernbanen, barnehagene, eldrehjemmene og så videre privatiseres bort fra de folkevalgtes styring. Det viser seg at jo mindre avstand det er mellom de folkevalgte og velgerne deres, jo mer tilfredse blir folk med de tjenestene som leveres, og jo høyere blir valgdeltakelsen.

Her i bydel Østensjø betyr dette at Sp vil

 • Jobbe for at folk skal ha det de trenger der de bor – barnehager, eldresentre, skoler, butikker, næringsliv. Det skal være mulig å slippe å bruke unødvendig tid på reising til og fra arbeidsplasser, eller for å komme til kulturtilbud sentralt i byen.
 • Støtte folkelige aksjoner som Mortensrud Manifest, utvikling av Eterfabrikken til næringsformål, aksjonen for et levende Bogerud, aksjonsgruppene for Manglerudtunellen og for Manglerud bad, aksjonsgruppen for sikker skoleveg på Abildsø, … .
 • Sørge for god politisk kontroll med kvaliteten på eldresentrene, sikre de eldre god, næringsrik mat, og arbeide for godt miljø på sentrene gjennom at de ansatte rekrutteres lokalt.
 • Vi ønsker større vektlegging av praktiske fag, og lokale muligheter for skoletrøtte.
 • Ingen utbygging på Gjersrud/Stensrud uten at det finnes et kollektivt reisetilbud der først.

Informasjon fra oss i Søndre Aker Sp

På denne bloggen legger vi informasjon om programmer og aktiviteter som Sp har i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Disse tre bydelene er dekket av ett av Oslo Sps fem lokallag, nemlig Søndre Aker Sp.

(Noen ganger skriver vi, for enkelhets skyld, bare Østensjø Sp, for at det skal bli klart at det er Sp i Østensjø bydel som det er tale om. Men det er Søndre Aker Sp som er lokallaget i alle tre bydelene.)